ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (ยางรถบรรทุก 6 ล้อ ) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-4923 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง