ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง