ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง