ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของอบต.บางแก้วและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง