ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ สำหรับการจัดทำกระทงใหญ่และพิธีทางศาสนา ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง