ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 69 คน )
เพศ
ชาย
54.43%
หญิง
45.57%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
28.70%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
25.93%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
24.07%
อื่นๆ
21.30%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
19.27%
พอใจมาก
21.10%
ปานกลาง
18.35%
พอใจน้อย
21.10%
พอใจน้อยที่สุด
20.18%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
21.43%
พอใจน้อย
19.05%
พอใจน้อยที่สุด
17.86%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
23.08%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
16.92%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
19.57%
พอใจมาก
21.74%
ปานกลาง
19.57%
พอใจน้อย
19.57%
พอใจน้อยที่สุด
19.57%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
17.50%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
22.50%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
21.43%
พอใจมาก
17.86%
ปานกลาง
21.43%
พอใจน้อย
17.86%
พอใจน้อยที่สุด
21.43%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
18.52%
พอใจมาก
18.52%
ปานกลาง
18.52%
พอใจน้อย
25.93%
พอใจน้อยที่สุด
18.52%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ