messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
account_box คณะผู้บริหาร
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 0621484044
นางวิภา พัฒน์ทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว
โทร : 0862746350
นายสมโชค หวานทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว
โทร : 0917973310
นางวาสนา อุชุภาพ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว
โทร : 0623828825
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายอนันต์ ปานจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว(ส.อบต. ม.5)
โทร : 0810816738
นางสาวนฤมนต์ อินทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว (ส.อบต.หมู่ 2)
โทร : 0612499183
นายสฤษฎ์ศักดิ์ ยมใหม่
สมาชิกสภา อบต. ม.1
โทร : 0915757252
นายเฉลิมไชย ฉิมชู
สมาชิกสภา อบต. ม.3
โทร : 0936869877
นายพงษ์พันธ์ สังข์สิงห์
สมาชิกสภา อบต. ม.4
โทร : 0833883142
นายยุทธศักดิ์ ศรีสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. ม.4
โทร : 0848476070
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสยาม จอมเทพมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 061-523-9785
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0633938814
นางอังศุนิตย์ ธีรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0633938815
นางสาวกิ่งณภัทร ช่วยเนียม
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0633938817
นายอนุชา ทัพเคลียว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0633938818
นายสุวิทย์ สอดส่อง
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0633938816
account_box สำนักปลัด
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวมณจิรา ขวัญทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายธนากร ใหม่ทอง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวดวงใจ สมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอุมาพร ฐิติวงศกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญวรรณ ระวีแสง
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นายพฤติเชษฐ์ ธีรกุล
คนงานทั่วไป
นายจักรกฤษ ชูชาติ
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองคลัง
นางอังศุนิตย์ ธีรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวฉลองขวัญ พัฒนา
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวธมนธรณ์ ตันโสภณ
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสุดารัตน์ ชูชาติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสมฤทัย เเข็งเเรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายสุวิทย์ สอดส่อง
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุวิทย์ สอดส่อง
นายช่ายโยธาชำนาญงาน
นางสาวอรฤทัย บัวทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวัชรพล พิบูลย์ธัญญะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายนพดล ภาสะเตมีย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายจตุรงค์ แสงชัญ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายบุญส่ง มะลัยทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายทรงวุฒิ บัวเนี่ยว
คนงานทั่วไป
นายฉลอง พรมทิพย์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายประสพโชค สมสอน
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสมมาท มูสิกชาต
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายสุริโย ธรรมจารี
พนักงานผลิตน้ำประปา
-
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวกิ่งณภัทร ช่วยเนียม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนฤมล แสงชัญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกิ่งณภัทร ช่วยเนียม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววนิดา ทำทอง
ครูชำนาญการ
นางสาวปวิตรา แสงสูง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านบางแก้วใน
นางสาวศิริกานดา สมใจ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านบางแก้วใน
นางสาวสุณิษา ม่วงหีต
ผู้ดูเเลเด็ก
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายอนุชา ทัพเคลียว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนุชา ทัพเคลียว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวสุชาวดี เกื้อแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญนอม บัวทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายสมพงษ์ จิตสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายฉัตรชัย เรืองฉิม
คนงานประจำรถขยะ
นายจรูญ จิตนาธรรม
คนงานประจำรถขยะ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว