องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ที่ตั้ง 149/2 หมู่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130 โทรศัพท์ 077-826843ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 38
account_box คณะผู้บริหาร
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 093-580-1081
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 093-580-1081
account_box สมาชิกสภา อบต.
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสยาม จอมเทพมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 061-523-9785
นายสยาม จอมเทพมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 061-523-9785
(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางอังศุนิตย์ ธีรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอังศุนิตย์ ธีรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชนินทร์ รัตนพร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชนินทร์ รัตนพร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวกิ่งณภัทร ช่วยเนียม
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวกิ่งณภัทร ช่วยเนียม
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอนุชา ทัพเคลียว
น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนุชา ทัพเคลียว
น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัด
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวปภาดา ยุทนาวา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปภาดา ยุทนาวา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมณจิรา ขวัญทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมณจิรา ขวัญทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอุมาพร ฐิติวงศกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอุมาพร ฐิติวงศกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจักรพงษ์ สุกใส
พนักงานขับรถยนต์
นายจักรพงษ์ สุกใส
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวธัญวรรณ ระวีแสง
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นางสาวธัญวรรณ ระวีแสง
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
account_box กองคลัง
นางอังศุนิตย์ ธีรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอังศุนิตย์ ธีรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวฉลองขวัญ พัฒนา
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวฉลองขวัญ พัฒนา
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวสุดารัตน์ ชูชาติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุดารัตน์ ชูชาติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นายชนินทร์ รัตนพร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชนินทร์ รัตนพร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอรฤทัย บัวทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรฤทัย บัวทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนวัฒณ์ รักชู
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธนวัฒณ์ รักชู
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวัชรพล พิบูลย์ธัญญะ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
นายวัชรพล พิบูลย์ธัญญะ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
นายนพดล ภาสะเตมีย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายนพดล ภาสะเตมีย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายบุญส่ง มะลัยทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายบุญส่ง มะลัยทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายทรงวุฒิ บัวเนี่ยว
คนงานทั่วไป
นายทรงวุฒิ บัวเนี่ยว
คนงานทั่วไป
นายฉลอง พรมทิพย์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายฉลอง พรมทิพย์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสมชาย ขนุนทอง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสมชาย ขนุนทอง
พนักงานผลิตน้ำประปา
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวกิ่งณภัทร ช่วยเนียม
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวกิ่งณภัทร ช่วยเนียม
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนฤมล แสงชัญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนฤมล แสงชัญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกิ่งณภัทร ช่วยเนียม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกิ่งณภัทร ช่วยเนียม
นักวิชาการศึกษา
นางสาววนิดา ทำทอง
ครู คศ.2
นางสาววนิดา ทำทอง
ครู คศ.2
นางสาวปวิตรา แสงสูง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านบางแก้วใน
นางสาวปวิตรา แสงสูง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านบางแก้วใน
นางสาวศิริกานดา สมใจ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านบางแก้วใน
นางสาวศิริกานดา สมใจ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านบางแก้วใน
นางสาวมนัสชนก สังข์สิงห์
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเขาฝาชี
นางสาวมนัสชนก สังข์สิงห์
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเขาฝาชี
นางสาวช่อผกา ใจอุ่น
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเขาฝาชี
นางสาวช่อผกา ใจอุ่น
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเขาฝาชี
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายอนุชา ทัพเคลียว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนุชา ทัพเคลียว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนุชา ทัพเคลียว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นายอนุชา ทัพเคลียว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นายบุญนอม บัวทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายบุญนอม บัวทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายสมพงษ์ จิตสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมพงษ์ จิตสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายฉัตรชัย เรืองฉิม
คนงานประจำรถขยะ
นายฉัตรชัย เรืองฉิม
คนงานประจำรถขยะ
นายจรูญ จิตนาธรรม
คนงานประจำรถขยะ
นายจรูญ จิตนาธรรม
คนงานประจำรถขยะ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางเเก้ว
โทร : 0935801081
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางเเก้ว
โทร : 0935801081
นายสยาม จอมเทพมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 061-523-9785
นายสยาม จอมเทพมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 061-523-9785
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร