messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวกิ่งณภัทร ช่วยเนียม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนฤมล แสงชัญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกิ่งณภัทร ช่วยเนียม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววนิดา ทำทอง
ครูชำนาญการ
นางสาวปวิตรา แสงสูง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านบางแก้วใน
นางสาวศิริกานดา สมใจ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านบางแก้วใน
นางสาวสุณิษา ม่วงหีต
ผู้ดูเเลเด็ก

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว