messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
account_box สำนักปลัด
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวมณจิรา ขวัญทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายธนากร ใหม่ทอง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวดวงใจ สมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอุมาพร ฐิติวงศกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญวรรณ ระวีแสง
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นายพฤติเชษฐ์ ธีรกุล
คนงานทั่วไป
นายจักรกฤษ ชูชาติ
พนักงานขับรถยนต์

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว