องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ที่ตั้ง 149/2 หมู่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130 โทรศัพท์ 077-826843ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83
account_box สำนักปลัด
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวปภาดา ยุทนาวา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปภาดา ยุทนาวา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมณจิรา ขวัญทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมณจิรา ขวัญทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอุมาพร ฐิติวงศกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอุมาพร ฐิติวงศกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจักรพงษ์ สุกใส
พนักงานขับรถยนต์
นายจักรพงษ์ สุกใส
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวธัญวรรณ ระวีแสง
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นางสาวธัญวรรณ ระวีแสง
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางเเก้ว
โทร : 0935801081
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางเเก้ว
โทร : 0935801081
นายสยาม จอมเทพมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 061-523-9785
นายสยาม จอมเทพมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 061-523-9785
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร