messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ฯ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ) จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3567 ระนอง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 4164 ระนอง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กจธ 593 ระนอง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงสนามและจัดทำสนามการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด บางแก้วคัพ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ?บางแก้วคัพ? ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด บางแก้วคัพ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด บางแก้วคัพ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา จำนวน 6 ประเภท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด บางแก้วคัพ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจ้างเหมาเต็นท์โต๊ะ ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ( เทศกาลสงกรานต์ 2567 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์ 2567 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 152 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0003 ของสำนักปลัด อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องพิมพ์เอกสาร (ปริ้นเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0021 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-5362 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบเตอรี่ ) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับเรือตรวจการณ์ (ยืมปภ.ระนอง รหัส OSM 7-5-011-1-7-54 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการขยายแนวท่อประปาจากระบบประปาป๊อกแทงค์เชื่อมต่อระบบท่อประปาหินกอง หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ/ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ในการสูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หลังวัดปุญญาราม หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยห้วยนายร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีชมพู) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 3 ม. x 2 ม. ตีโครงไม้พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงถึงความจงรักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0052 (กองการศึกษา ฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ/ปั้มน้ำหอยโข่งและระบบจ่ายน้ำประปาหลังวัดปุญญาราม หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกองสาธาณสุข ฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาซักผ้า (สี) ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.บางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ/ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ในการสูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หลังวัดปุญญาราม หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ประจำของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 417-60-0003) จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ประจำของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ประจำของกองคลังและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ประจำของกองการศึกษา ฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ประจำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ประจำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ประจำของกองสาธารณสุข ฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ประจำของกองสาธารณสุข ฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ประจำของกองช่างและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ของ อบต. บางแก้ว ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย ของ อบต.บางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-5362 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
1 - 50 (ทั้งหมด 349 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว