องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
  • เพศ
  • สถานภาพผู้ตอบ
  • เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
  • เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
  • เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
  • เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
  • การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
  • มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
  • มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
  • มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
  • มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
  • มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
  • สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
  • มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
  • สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
  • การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
  • อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
  • ข้อเสนอแนะ